به گور سپرده

براي هر دختري
اولين عشق
اولين بوسه عاشقانه
اولين فشار دست ماجراجو روي سينه هاي سفت و سربالا و مورمور شدن
اولين برهنگي و حس گرماي اغوشي برهنه و سنگيني تني روي خودش
همه و همه شيرين ترين عشق به ياد ماندني براي هميشست.
تو اما خاطرات مرا هرگز به ديگري نگفتي.
در خيال تنهايي خودت هم, من و خاطراتمان را به گور سپرده اي؟

/ 0 نظر / 7 بازدید