کالای زن

milbornزن میرقصد
با تنی هوسناک
در بستر مرد
میخوابد و نسل میاورد

زن شیر میدهد
حیات میبخشد
عشق میورزد
به کودک شیرخواره

زن رنگ میشود
رنگ به رنگ
زیبا و جذاب
فریبنده
مبادا نگاه خسته مرد  زیباتری را جستجو کند
اسارت برایش ازادیست

زن کار میکند
برای نیاز خانواده
و انگاه که دستان زن ناتوان از رفع نیاز خانوادست
دری همیشه باز نمایان میشود
خودفروشی

در دیاری دور
در خانواده هایی فقیر
همه خانواده چشم امید به دختران جوانشان دارند
دعای خیر مادر بدرقه راه دختر
و زن راهی اروپا برای فروش کالای خود

 

#..
/ 1 نظر / 29 بازدید

ey val