43

ساده تر از هر چیز
گم شو در خطوط در هم دستم
تا با هم
و حتی شاید پای پیاده
با دستهای به هم فشرده
تا آخر این جاده پر پیچ و خم بریم
بریم و بریم و بریم تاااااا  کوچیک شیم و گم

/ 0 نظر / 7 بازدید