دوگانه

من از خودم جدا شده ام
بیگانگی مبهمی میان جسم و روحم پدیدار شده
آی همه کسانی که صدایم را میشنوید
این صدا صدای من نیست
من سالهاست خاموشم و لب به سخن نگشودم
این خنده ها از ان من نیست
اینها متعلق به جسمی ست که تمایل به معاشرت با شما را دارد
تا غریبه نخوانیدش
ترسش از تنهاییست
من اما با تنهایی خو گرفته ام
جسمم مرا در خودم حبس کرده
تا کلامی به زبان نیاورم
خاموشی به از انست که دیوانه خطابش کنید

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
پرواز95

وصف حال خیلی هاست کاش میشدخودمان باشیم و پذیرفتنی