وقتی که عشق درد اور میشود

(c) Nina Dulleck

وقتی که عشق درد اور میشود
زمان سنگین
چشمها نابینا
و گوشها ناشنوا میشود.
وقتی که عشق درداور میشود
بهای حلقه زرین انگشتها
حلقه سیاه چشمهاست
و میل تحمل سنگینی تن
مرحمی بر سنگینی دل.
وقتی که عشق درداور میشود
دیگران هر روز غریبه ترند
و غریبه تر از همه
نزدیک تر از همه در خانه ست.
وقتی که عشق درداور میشود
اینه
بیرحم ترین دوست
تاریخ انقضای خود را لحظه شماری میکند.
وقتی که عشق درداور میشود
میتوان اوج امیدواری را
در کمال ناباوری
در اوج ناتوانی لمس کرد.
وقتی که عشق درداور میشود
کلیدها تنها برای قفل کردن درها
و درها بسته
به روی دنیای سیاه و پوچ خیال هاست.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید