اسیر

چرخ گردون چرخ هستی
میچرخد انگونه که خود خواهد
هر چه تکاپو میکنم
خلاف باد فوت کردن است
حس محبوس بودن دارم
حس چیده شدن پر پروازم
کجاست ان نیروی معجزه افرینم
کجاست ان خود خودم
که بانگ میزد اواز مستی
بانگ میزد اواز هستی
دلم دیوانگی میخواهد.

/ 0 نظر / 52 بازدید