بستنی فروش

من بستنی فروشم
بچه ها دوستم دارند
گرما که اوج میگیرد
دوان دوان بسویم میایند
لبخند میزنند
عکس بستنی ها را تماشا میکنند
و سکه هایشان را میشمارند
یکیشان یخی و دیگری کاکائویی میپسندد
بچه ها نمیدانند لبخندشان بهای واقعی بستنی هاست.
بچه ها را دوست دارم
نگاهشان را دوست دارم
بعضی شان نگاه به دوستشان میکنند
و انتخابش را انتخاب میکنند
بعضی شان هم کمی عقب تر می ایستند
نگاه به دوستشان میکنند
و اب دهانشان را قورت میدهند
این بچه ها نزد من بستنی شان را به قیمت واقعی میخرند
لبخندشان روحم را شاد میکند
تیرگی را از دلم میزداید
و کرخی تنم را از بین میبرد

من بستنی فروشم
ارزویم داشتن بزرگترین بستنی سازی دنیاست
تا هر روز گاریم را پر از بستنی کنم
و به میانه شلوغ ترین پارک شهر روم
دمبکی بنوازم
بچه ها برقصند و شادمانی کنند
و مهمانی بستنی خوران راه بیندازیم

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
ununoctium

شغلایی که با بچه ها سر و کار دارن قشنگ ترین شغلان برای قشنگ ترین آدما[ماچ]