ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

نقطه شک

 

به گذشته میسپارمت ای حال
ازار دهنده بی مجال
ذهن غبار گرفته ام گورستان توست

به تو نمی اندیشم ای اینده هزار چهره
مرا ز چرخ مستانه زندگی هراسی نیست

به گذشته ام مینگرم
تو را نمیجویم
و از میان هجوم خیالت در صفحه خاطراتم به ان نقطه شکی مینگرم که در حاشیه انگار سالهاست نادیده گرفته شده

 

   + کوروش ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٢/۳٠
    ()