ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

 

20Beach Fog

نشسته  مه در  شهر
و شهر نشسته به مه
زمین سپید سپید و زمان سپید سپید...
تنها خیال بودنت در انسوی ناپیداست که میکشنادم به انسو
خوابم و ایستاده در کوچه پس کوچه های خیال
جایی در انسوی شهر که راز رسیدنش نهفته در سپیدیست
ایستاده ام در همان نقطه ای  که فرا خواندیم
اینجا پر از عطر خیال توست
چشمهایم بی تاب دیدنت
خواب میروم
تا غریبه ای در میان زمین و زمان ایستاده در خواب نباشم
می ایستم و میمانم تا لحظه هویدا شدنت

   + کوروش ; ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٢/٢٦
    ()