ایستاده در خواب

ایستاده در خواب

.

مهاجرت غیر قانونی
داستان مستند مهاجرت در تابستان ١٣٨٢
اینجا را کلیک کنید

پناهنده ای در مه
خاطرات ٧ ماه پناهندگی در انگلیس در سال ١٣٨٢
اینجا را کلیک کنید

بر یاد مانده
خاطرات ٣ سال یتیم خانه ١٣۶٢-١٣۶۵ (نا تمام)
اینجا را کلیک کنید

   + کوروش ; ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱٤٠٠/۱٠/۱۳
    ()